LOCURI DE MUNCĂ

ANUNT CONCURS ARTIST FLAUT, TROMPETA, SECRETAR MUZICALFilarmonica de Stat Sibiu cu sediul în localitatea Sibiu, strada Cetății, număr 3-5, județ Sibiu, organizează

CONCURS PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI CONTRACTUALE VACANTE DE:

 

-1 post artist instrumentist flaut, gradul debutant, perioadă nedeterminată-compartiment artistic;

-1 post artist instrumentist trompetă, gradul debutant, perioadă nedeterminată-compartiment artistic;

-1 post de secretar muzical, gradul II, perioadă nedeterminată-compartiment artistic;
 

-1 position flute instrumental artist, beginner degree, indefinite period - artistic departament;
-1 position trumpet instrumental artist, beginner degree, indefinite period - artistic departament;
-1 position of musical secretary, second degree, indefinite period - artistic departament;

 

Concursul va avea loc în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 în data de 27.01.2020 -proba de audiție(artiști)/scrisă(secretar muzical), ora 10:00 şi în data de 31.01.2020 - proba de interviu ora 10:00.Depunerea dosarelor de înscriere la concurs se face până la data de 17.01.2020, ora 15:00. la sediul instituţiei din Sibiu, strada Cetăţii, nr. 3-5.


The contest will be held in accordance with the provisions of H.G. no. 286/2011 on 27.01.2020 - audition sample (artists) / written (musical secretary), at 13:00 and on 31.01.2020 - interview at 10:00.
The application documents for the competition are to be submitted until 17.01.2020, at 15:00. at the headquarters of the institution in Sibiu, Cetăţii Street, no. 3-5.

 

Conditii specifice:

- studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă în domeniul MUZICA – Interpretare muzicală flaut;.
vechime minimă în specialitate pentru postul de artist instrumentist flaut, gradul debutant –nu este cazul.
- studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă în domeniul MUZICA – Interpretare muzicală trompetă;.
vechime minimă în specialitate pentru postul de artist instrumentist trompetă, gradul debutant –nu este cazul.
- studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă în domeniul muzica pentru postul de secretar muzical;.
vechime minimă în specialitate ( domeniul muzical ) pentru postul de secretar muzical, gradul II –minim 6 luni


Specific conditions:

- long-term higher education graduated with a bachelor's degree in the field of MUSIC - Flute musical interpretation;
Minimum age in specialty for the position of flute instrumental artist, beginner degree - not the case.
- long-term higher education graduated with a bachelor's degree in the field of MUSIC - Trumpet musical interpretation;
. Minimum age in specialty for the position of trumpet instrumental artist, beginner degree - not the case.
- long-term higher education graduated with a bachelor's degree in music for the position of musical secretary;
. minimum age in specialty (music field) for the position of music secretary, grade II - minimum 6 months

 

Conditii generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.


General conditions:

a) has the Romanian citizenship, citizenship of other Member States of the European Union or of the states belonging to the European Economic Area and residency in Romania;

b) knows the Romanian language, written and spoken;

c) has the minimum age regulated by the legal provisions;

d) has full exercise capacity;

e) has a health status corresponding to the position for which he / she is applying, attested on the basis of the medical certificate issued by the family doctor or the authorized health units;

f) meets the conditions of studies and, as the case may be, of seniority or other specific conditions according to the requirements of the position taken at the competition;

g) has not been definitively convicted for committing an offense against humanity, against the state or against the authority, of service or in connection with the service, which prevents the execution of justice, false or acts of corruption or a crime committed intentionally, which it would make it incompatible with the exercise of the function, except when the rehabilitation took place.
 

Continutul dosarului de concurs:

- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
-copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
-copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
-cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
-adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
-curriculum vitae;
 

Contents of the competition file:

- application for registration to the competition addressed to the head of the organizing public authority or institution;

- a copy of the identity document or any other document attesting the identity, according to the law, as the case may be;

- the copies of the documents attesting the level of studies and of other documents attesting the accomplishment of some specializations, the copies of the documents attesting the fulfillment of the specific conditions;

- the copy of the employment history, in accordance with the original and / or, as the case may be, a certificate attesting the seniority in work, in the profession

 and / or in the specialty of studies;

- the criminal record or a declaration on his own responsibility that he has no criminal record which would make him incompatible with the position for which he is applying;

- medical certificate attesting the appropriate health status issued no later than 6 months before the contest is carried out by the candidate's family doctor or by the authorized health units;

-curriculum vitae;

 

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.


The candidate declared to be admitted after the selection of the files, who submitted a declaration on his own responsibility that has no criminal record, has the obligation to complete the contest file with the original of the criminal record, at the latest until the date of the first trial of the contest.
The documents will also be presented in the original in order to verify the compliance of the children with them.

 

Calendarul de desfasurare al concursului / 

Schedule of the contest:

- data limita de depunere a dosarului de concurs

- the deadline for submitting the competition file

17.01.2020

ora 15.00

- selecţia dosarelor de concurs

- selection of competition files

20.01.2020

ora 15.00

- afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor de concurs

- publishing of the results following the selection of the competition files

21.01.2020

ora 15.00

- depunerea contestaţiilor în urma selecţiei dosarelor – termen limita

- appeals after file selection - deadline

22.01.2020

ora 15.00

- afişarea rezultatelor finale în urma soluţionării contestaţiilor(dacă este cazul)

- announcement of final results after the resolution of the appeals (if applicable)

23.01.2020

ora 15.00

- desfăşurarea probei auditie/ scrise

- audition / writing test

27.01.2020

ora 13.00

- afisarea rezultatelor

- publishing results

28.01.2020

ora 15.00

- depunerea contestatiilor în urma probei auditie/scrise – termen limita

- appeals after the audition / written test - deadline

29.01.2020

ora 15.00

- afişarea rezultatelor finale în urma soluţionării contestaţiilor(dacă este cazul)

- final results after the resolution of the appeals (if applicable)

30.01.2020

ora 15.00

- interviul

- the interview

31.01.2020

ora 10.00

- afisarea rezultatelor

- publishing results

03.02.2020

ora 15.00

- depunerea contestatiilor în urma interviului – termen limita

- appeals after the interview - deadline

04.02.2020

ora 15.00

- afişarea rezultatelor finale în urma soluţionării contestaţiilor(dacă este cazul)

- publishing final results after the resolution of the appeals (if applicable)

05.02.2020

ora 15.00

© 2018-2019, Filarmonica de Stat Sibiu